close

Duyurular

Duyurular

KOÇ-YÖNDER OLAĞAN MALİ GENEL KURULU YAPILDI

genel-kurul

KOÇ-YÖNDER OLAĞAN MALİ GENEL KURULU YAPILDI

Derneğimizin 2012 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu 21 Şubat 2013 günü saat 16:00 da Koç Holding’in Nakkaştepe’deki binasında gerçekleştirildi.

Genel Kurul Divan Başkanlığına Erdoğan Karakoyunlu, Başkan Vekilliğine Sunuk Pasiner, Sekreterliğe Hüsrev Elveriş, Oy sayım memurluğuna Avni Hedili seçildiler. Ilan edilmiş olan gündeme ek yapılmasını isteyen bir önerge olmayınca saygı duruşunu takiben gündeme göre toplantıya devam edildi

Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Ilgım’ın Derneğin 2012 yılı faaliyetleri hakkında bilgi vermesini takiben Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu 2012 yılına ait Derneğin ve İktisadi İşletmesi’nin “bilânçosu“ ve “gelir-gider tablosu” ve bunlara ait Denetleme Raporları okundu. Divan Başkanı sözü edilen rapor ve hesapları müzakereye açtı. Üyelerden gelen sorulara gerekli açıklamalar yapıldı.

Müzakerelerden sonra Dernek ve iktisadi işletmenin faaliyet raporları, Mali Raporları, Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı onaylandı ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

Dernek ve Iktisadi İşletmeye ait 2013 Yılı bütçeleri de görüşülerek oy birliği ile onaylandı. Tüzük değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Madde3, 6,7 ve 23 te değişiklikler önerildiği şekliyle ve oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurulun kapanışını takiben verilen kokteyl esnasında üyelerimiz aralarında sohbete devam ettiler.

devamını oku
Duyurular

ALİ Y. KOÇ FORD OTOSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

ali-koc

Ford Otosan’ın 1959 yılındaki kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Üyesi, 1972 yılından itibaren ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Rahmi M. Koç, 10 Aralık 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda başkanlık görevini Ali Y. Koç’a devretti.

Rahmi M. Koç yaptığı açıklamada Ford Otosan’ın başarılarından büyük gurur duyduğunu vurgularken, “40 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi yaptım. Ortaklarımızla fevkalade uyum içinde çalıştık. Ford Otosan Türkiye’de otomotiv endüstrisi için önemli ve şevk veren bir yatırım olmuştur” diye konuştu.

Rahmi M. Koç, Ford Otosan’ın bugün 10 milyar TL’nin üzerinde cirosu ile Türkiye’nin en büyük otomotiv sanayi şirketi haline geldiğini anlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ford Otosan, Ford dünyasının ticari araç üretim üssü, Türkiye otomotiv sektörünün 10 yıldır kesintisiz lideri ve sektörünün ihracat şampiyonudur.  Ayrıca, Ford’un üç büyük Ar-Ge merkezinden biridir ve Türkiye otomotiv sektöründe Ar-Ge harcama oranı en yüksek şirkettir. Ford Otosan’ın bundan sonraki süreçte de muvaffak olacağına inanıyorum.”

Ford Otosan Yönetim Kurulu yeni Başkanı Ali Y. Koç da konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, “Pazara çıkaracağı yeni modelleri, yeni yatırımları ve Yeniköy fabrikasının tamamlanmasıyla birlikte bu şirketimizin, ülkemize istihdam, ihracat ve birçok alanda katma değer yaratmaya devam ettiğini hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Hurriyet Ekonomi Servisi

devamını oku
Duyurular

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması

gelirvergisi

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi Uzatıldı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir  İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/80

Konusu  :Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi  :23/03/2012

Sayısı  :GVK-80/2012-2/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1

İlgili olduğu maddeler  :Gelir Vergisi Kanunu Madde 92, Vergi Usul Kanunu 148, 149 Mükerrer Madde 28 ve Mükerrer 257 nci maddesi

 1. Giriş Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile kesin mizan bildiriminin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesinde göre, bir takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin izleyen yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilmesi ve aynı Kanunun 117 nci maddesine göre, söz konusu beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 403 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere 2010 yılı ve takip eden  dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir.  Ancak, yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2011 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre  İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi dahil) verilme süresi 29 Mart 2012 Perşembe  günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Diğer taraftan, 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 1-31 Mart tarihleri arasında kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğü, 10 Nisan 2012 Salı günü saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

devamını oku
Duyurular

İşçi Özlük Dosyası

isci-ozluk-dosyasi

YÜKSEL  YMM

Yüksel  Denetim  Danışmanlık  ve  Yeminli

Mali  Müşavirlik  Limited  Şirketi

Sülün Sokak No : 20    34330    1. Levent / İSTANBUL

Tel: 212. 282 9163    Fax: 212. 282 9164

E-mail :  info@ yukseldenetim.com.tr

Konu: İşçi Özlük Dosyası.  Sirküler T.    : 05.03.2012

İşçi özlük dosyası ile ilgili düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunun 75. ve 104.  Maddelerinde yapılmıştır İş­veren bu dosyada, işçinin kimlik bilgile­rinin yanında, bu kanun ve diğer kanun­lar uyarınca düzenlemek zorunda oldu­ğu her türlü belge ve kayıtları (her halde 10 yıl süre ile) saklamak ve  istendiğinde ibraz etmek  zorunda­dır.

4857 sayılı iş kanunun 75 ve 104. maddeleri aşağıdaki gibidir:

İşçi özlük dosyası :

MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık:

MADDE 104. 75 inci maddedeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen işveren veya işveren vekiline beş yüz milyon lira para cezası verilir. (Güncel tutar 1.200 TL.)”

 

İşçi özlük dosyalarının şekli konusunda yasada açıkça bir düzenleme yapılma­mış, genel ifadelere yer verilmiştir. Personel depart­manı işlemleri göz önünde bulundurul­duğunda, bir fikir vermesi bakımından söz konusu dosyalarda aşağı­da belirtilen asgari belge ve kayıtların bulunması uygun olacaktır.

 

1 Eleman İstek Formu
2 İşe Başvuru Formu
3 Hizmet Sözleşmesi
4 İşe Giriş Periyodik Muayene Formu
5 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
6 GSS Giriş Bildirgesi
7 SGK Sigortalı Bildirim Belgesi
8 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a
9 Aile Durum Bildirimi Formu
10 İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti
11 İkametgâh İlmühaberi
12 Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
13 Referansları ve CV’ si
14 Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
15 Sağlık Raporu
16 Kan Grubunu Gösterir Belge
17 Adli sicil kaydı
18 Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler
19 Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,
20 Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar
21 Yıllık Ücretli İzin Cetveli
22 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
23 2 adet vesikalık Fotoğraf
24 Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi
Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi
25 İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi (SGK)
26 İş Kazası Tutanağı
27 İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirimi Formu (ÇSGB)
28 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgi Formu (SGK)
29 İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
30 İstifa Dilekçesi
31 İbraname
32 Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma
Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
33 Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu
Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
34 İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname
35 Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti

 

Saygılarımızla,

Abbas Yüksel/YMM

devamını oku
Duyurular

GELİR VERGİSİ BEYANI İLE İLGİLİ SİRKÜLER

gelirvergisi

GELİR VERGİSİ BAYANNAMESİ İLE İLGİLİ SİRKÜLER

 

Üyelerimizden Abbas Yüksel her yıl olduğu gibi bu yıl da Mart ayının en güncel olayı Vergi Beyannamelerinin hazırlanması ile ilgili detaylar ve dikkat edilmesi gereken hususları içeren bir sürküler hazırladı. Gerek sirküler gerekse buna ait eki 29.02.2012 tarihli elektronik postamizla tüm üyelerimize duyurduk. Bu sirkülerlerin içeriklerini web sayfamiza koyarak hem üyelerimiz hem de sitemizi ziyaret edenlerin yararlarına sunuyoruz.

Bir önceki haberimizin detayında geçmiş yıllardan farklı olarak ilk kez bu yıl uygulamaya giren  “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” hakkında bilgi vermiştik. Bu haberimizin devamında ise  “Tam Mükellefiyette2011 Yılı Şahsi Gelirlerin beyanı hakkında” bilgi verilmektedir. Sirkülere ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ

 

Konu: Tam Mükellefiyette 2011 Yılı                                               Sirküler T.    : 28.02.2012

           Şahsi Gelirlerin Beyanı.                                                       Sirküler No   : 2012 – 06

 

TAM MÜKELLEFİYETTE 2011 YILI

(TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANÇLARIN DIŞINDAKİ)

 ŞAHSİ GELİRLERİN BEYANI

 

 1. GELİR UNSURLARI VE VERGİLEME REJİMLERİ :

Vergiye tabi gelirler, GVK md. 2’de 7 unsur olarak sayılmıştır :

 1. Ticari Kazançlar,
 2. Zirai Kazançlar,
 3. Ücretler,
 4. Serbest Meslek Kazançları,
 5. Gayrimenkul Sermaye İratları,
 6. Menkul Sermaye İratlar,
 7. Diğer Kazanç ve İratlar (değer artış kazançları, arızi kazançlar).

 

Türk Vergi Sistemi üniter yapıda (gelir unsurlarının toplanarak beyan edilmesi esasında) olmakla birlikte, teknik ve ekonomik gerekçeler dolayısıyla gelir vergisinde vergileme rejimi, üç esasta düzenlenmiştir. Bunlar kanundaki madde sıralarına göre şöyledir

 1. a) Vergi Karnesi Esası (md. 64, md. 109),

 

 1. b) Beyan Esası (yıllık ve münferit beyanname. Md. 85, 101),

 

 1. c) Vergi tevkifatı esası (md. 94).

 

Bu çalışmamız, ticari, zirai ve serbest meslek kazançları haricindeki bireysel gelirlere dayalı beyan esasına ilişkin açıklamaları içermektedir.

Bilindiği gibi, bireysel gelirlerde menkul sermaye iratlarının büyük bir bölümü, beyana gerek kalmayacak şekilde nihai vergileme olarak stopaja tabi tutulmuştur (GVK geç. md. 67). Bununla birlikte, başta gayrimenkul sermaye iradı olmak üzere, temettü gelirleri ve birden fazla işverenden alınan ücretler itibari ile gelir vergisi beyan mükellefiyeti söz konusu olabilmektedir.

 

 1. A) GELİRLERİN TOPLANMASI VE TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER :

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi vergi sistemimiz gelirlerin toplanarak beyan edilmesi esasına dayanır. Bununla birlikte vergiye tabi gelirler (örn. gayrimenkul sermaye iradı, temettü geliri gibi) toplamının 2011 yılında 23.000 TL’sını aşmaması halinde;

 

a)Tevkifata tabi tutulmuş olan birden fazla işverenden elde edilen ücretler,

b)Tevkifata tabi tutulmuş bulunan menkul sermaye iradları,

c)Tevkifata tabi tutulmuş bulunan gayrimenkul sermaye iratları (işyeri kira gelirleri)

beyannameye dahil edilmez.

 

Gelirlerin beyannamede toplanması işlemine gelince;

 

 • Tevkifata tabi tek işverenden alınmış olan ücretler,
 • Tevkifata tabi birden fazla işverenden ücret almakla birlikte, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 23.000 TL’yi aşmayan ücretler,
 • Götürü zirai kazançlar,
 • GVK md. 75/15’de sayılan emeklilik sistemine ait muhtelif gelirler,

 

toplamada dikkate alınmaz .

Nihayet, vergiye tabi gelirler toplamı 23.000 TL’yi aşar ise, yukarıda (a, b, c şeklinde) zikredilen gelirler tevkifata tabi tutulmuş olsa dahi, beyannameye ithal edilir. (Ortaya çıkan vergiden tevkifat tutarları indirilir.)

 1. B) BAŞLICA GELİR UNSURLARI İTİBARI İLE 2011 BEYAN DURUMU :

1)    ÜCRETLER :

Gelir Vergisi Kanunu md. 61’de düzenlenmiş bulunan ücretler aşağıda açıklanacağı üzere başlıca, md. 94’e göre stopaj usulü ve md. 86’ya göre yıllık beyanname ile vergilendirilmektedir. Diğer ücretler ile ücretlerde istisna ve muafiyet konuları, bu notumuzun “II.MÜTEFERRİK HUSUSLAR” bölümünde açıklanmıştır.

 

 1. a) Stopaja Tabi Ücretler :

Genel olarak aylık maaş bordrolarıyla elde edilen ücretler olup, vergileme tevkifat esasına dayalı ve vergi sorumlusu da işverenlerdir. Bu vergileme rejiminde, brüt tutardan (matrahtan) sosyal güvenlik kesintileri başta olmak üzere nelerin indirileceği md. 63’te sayılmıştır.

 1. b) Yıllık Beyanname İle Beyan Edilecek Ücretler :

Tevkifata tabi tutulmayan ücretler ile birden fazla işverenden ücret alıp, birinciden sonraki işveren veya işverenlerden aldığı ücretler toplamı, 23.000TL’yi aşan ücretliler, birinci işverenden aldığı ücretler dahil, tamamını yıllık beyanname ile beyan edeceklerdir (md. 86). Burada kastedilen, brüt ücret tutarıdır. Vergilemede ise, ücretin safi tutarının esas alınacağı tabiidir (md. 63).

 

Ücret gelirinin beyanı halinde safi kazanca ulaşmak için beyannamedeki “Ücretlere İlişkin Bildirim” tablosu doldurulmak suretiyle matrahtan indirim konusu yapılabilecek aşağıdaki unsurlara yer verilir :

 

 • SGK, Emekli Sandığı ve Kanunla Kurulan Emekli Sandıklarına Ödenen prim/aidatlar,
 • Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler ile Bireysel Emeklilik Şirketlerine ödenen bireysel emeklilik katkı payları, (GVK md. 63/3’de zikredilen şartlarla) ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler indirim konusu olabilmektedir. İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği yılda elde edilen ücretin %10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği yılda elde edilen ücretin %5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını (2011 yılı için 9.801,00 lirasını) aşamaz. Kanunun 63/2 md.sine göre, ücretlinin sadece kendisi için SGK’ya ödedikleri sigorta primleri, ücretin safi tutarının hesaplanmasında indirim olarak dikkate alınmaktadır. Ücretlinin eşi için isteğe bağlı olarak SGK’ya ödediği primler indirim konusu yapılamaz.
 • 2821 sayılı Sendikalar Kanununa Göre Kurulan Sendikalara ödenen aidatlar,
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, sigortalının ödemiş olduğu işsizlik sigortası primi,
 • Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malullük veya emekli aylığı almakta iken SGK’ya tabi sigortalı bir işte çalışanların ilgili hükme göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden ödeyeceği Sosyal Güvenlik Destek Primi. (Sosyal güvenlik destek priminin ¼’ü sigortalı hissesi, ¾’ü ise, işveren hissesi olup, indirime konu olacak olan sigortalı hissesidir.)

 

Diğer taraftan belirtelim ki, “Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi” GVK md. 32’de  düzenlenmiş olup, bu indirimden bordrolu olarak faydalanılmamış ise, beyan esnasında faydalanılabilir. Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, mükellefin kendisi için o yıl ait asgari ücretin %50’si, çalışmayan eşi için %10’u ve her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar için de %5’idir. Asgarî geçim indirimi, belirlenen bu tutar ile 103’üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. Ayrıca bu indirimden sadece, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler faydalanabilmekte, götürü ücretliler faydalanamamaktadır.

 

2)    GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (KİRA GELİRİ) :

Tanım ve Mükellef :

GMSİ, Gelir Vergisi Kanunu’nda (md. 70), Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar …” olarak tanımlanmıştır.

 

 

Buna göre GMSİ’nın mükellefi;

 1. Mal ve hakların sahipleri,
 2. Mutasarrıfları,
 3. Zilyedleri (bir malı kullanan),
 4. İrtifak (ayni) ve intifa (şahsi) hakkı sahibi olanlar,
 5. Mal ve hakları alt kiralama yapan kiracıları

olmaktadır.

Mal ve Haklar :

Kanunda bu mal ve haklar şöyle sayılmıştır  :

 1. Arazi, Bina, Maden Suları, Memba Suları, Madenler, Taş Ocakları, Kum ve Çakıl İstihsal Yerleri, Tuğla Ve Kiremit Harmanları, Tuzlalar.

Görüldüğü üzere bu grup, daha çok arazi ve araziye bağlı özellik taşıyan gayrimenkulleri içermektedir. Bu grup için iki ayrıntıya dikkat etmek gerekir  :

–       Binaların döşeli olarak kiraya verilmesi halinde döşeme için alınan bedeller de kiradan sayılır,

–       Yine yukarıda sayılan bütün malların mütemmim cüzileri ve teferruatından elde edilecek kiralar da GMSİ’ dır.

Bunların ayrı ayrı veya birlikte kiraya verilmesi, durumu değiştirmez.

 1. Voli Mahalleri ve Dalyanlar,
 2. Haklar.

Kanunda sayılı hakları, şöyle sıralayabiliriz  :

 1. a) İrtifak haklarından gayrimenkul gibi tescil edilmiş olanlar. (Sahibine kullanma ve/veya yararlanma yetkisi veren ayni bir hak),

 

 1. b) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar. (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.),

 

 1. c) Telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır),

 

 1. d) Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,

 

 1. e) Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

 

–       Yukarıda sayılan mal ve hakların gayrimenkul sermaye iradı addolunması için, ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunmaması gerekir. Aksi halde bunlardan elde edilen gelirler, ticari veya zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanır,

 

–       Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler de gayrimenkul sermaye iradıdır,

 

–       Zirai faaliyete iştirak etmeyerek üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri de gayrimenkul sermaye iradıdır.

 

Beyan Edilecek Gelir :

Kanunda beyan edilecek gelir, safi irat olarak tanımlanmıştır. Safi irada ulaşmak için, yukarıda saydığımız mal ve hakların kiraya verilmesi dolayısıyla bir yıl içerisinde o yıla veya geçmiş yıllara ilişkin olarak tahsil edilen nakit veya ayınlardan, bu iradın sağlanması için yapılan giderler indirilir.

Tahsil Esası:

–       Gayrimenkul Sermaye İradı, tahsil esasına dayanır ve tahsil edilemeyen kiralar, gelir sayılmaz,

–       Peşin tahsil edilen kiralar, ilgili yıllarına ait olup, o yıllar için beyan edilir ancak, ölüm veya memleketi terk hali, istisnadır,

–       Alacağın temliki veya borçla takası, tahsil sayılır,

–       Kiracı tarafından, gayrimenkulün değerini arttırıcı şekilde yapılan yatırımların, kira süresi sonunda sahibine bedelsiz olarak devri halinde bu değerler, tahsil hükmündedir.

 

Emsal Kira Bedeli Esası (md. 73) :

Kanunumuza göre kira tutarı, emsal kira bedelinden düşük olamaz. Emsal kira, bina ve arazide yetkili mercilerce bir takdir veya tespit yapılmamışsa, vergi değerinin %5’idir.

Şu hallerde emsal kira bedeli uygulanmaz :

–       Usul (cedler), füruğ (çocuklar) ve kardeşlerin ikametine tahsis edilen konutlar,

–       Sahibiyle birlikte akrabaların da ikameti,

–    Kamu kurumlarınca yapılan kiralamalar.

 

Giderler :

Safi irada ulaşmak için, kira gelirinden indirilecek giderler konusunda mükellefler, götürü veya gerçek usulü seçme bakımından serbest bırakılmışlardır. Buna göre;

 

–       Götürü usulü seçenler, elde ettikleri kira hasılatının %25’ini gider karşılığı olarak gelirden indirebilirler. Bu usulü seçenler 2 yıl geçmeden, gerçek gider esasına dönemezler,

–       Gayrimenkullerin bir kısmı için götürü, bir kısmı için gerçek gider esası uygulanamaz,

–       Mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, aşağıda sayılan giderlerin kiraya verilen kısmına ait olanı hasılattan indirilecektir,

–       Gerek götürü, gerekse gerçek gider esası uygulamasında, istisnaya isabet eden gider kısmı, gider olarak dikkate alınmaz. Bir başka ifade ile istisna gelir tutarı düşüldükten sonra %25 götürü gider hesaplanır veya gerçek gider esasında da oranlama yapılarak istisnaya isabet eden gider tutarı giderlerden düşülür. (Gelir-İstisna Tutarı) x (Gider / Gelir)

Gerçek Giderler :

 1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri;
 2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri;
 3. Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri;
 4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88′ inci maddenin 3′ üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz),
 5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları;
 6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi değer, malum ise maliyet bedeli, malum değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul Kanununun 267’nci maddesinin 3’üncü sırasına göre tespit edilen emsal değeridir);
 7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlakın iktisadi değerini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler yapılması için ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayılmaz);
 8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri;
 9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler;
 10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indirimi gayri safi hasılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 88’inci maddenin 3’üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz);
 11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

 

Kira Gideri Olanlar :

Konutlarını  kiraya vererek, başka konutta kirada oturanların (gerçek gider esasını benimsemek kaydıyla) indirim konusu yapacakları kira bedeli tutarı, elde ettikleri kira ile sınırlıdır. İndirilemeyen kısım, gider fazlalığı sayılmaz. Diğer bir ifade ile  zarar olarak diğer gelirlerden veya gelecek yıl beyanından mahsup edilemez. Ayrıca kira gideri indirimi, gayrisafi hasılattan diğer gerçek gider kalemleri düşüldükten sonra kalan tutara uygulanır.

 

Beyanname Verme Sınırı Ve İstisna Uygulaması (GVK md. 21 ve Mük. md. 123) :

 

GVK md. 86/1-c’ye göre;

 • Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar,
 • Md. 75/15’te zikredilen menkul sermaye iradları (sandıklardan, emeklilik ve sigorta şirketlerinden ayrılırken alınan paralar),
 • Kazanç ve iradların istisna haddi içinde kalan kısımları,
 • Md. 86/1-b şartlarını havi ücretler

hariç olmak (toplama dahil edilmemek) üzere, yıllık beyan sınırını (23.000 TL’yi) aşmayan ve tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul ve menkul sermaye iradları için beyanname verilmeyeceği gibi, başka gelirler için beyanname verilse dahi, bu gelirler beyannameye dahil edilmezler. Birkaç örnek:

 

GMS İradının Tutarı Beyan Durumu
Yıllık tutarı 2.800 lirayı aşmayan konut kira gelirleri. Beyan edilmeyecektir.
Yıllık brüt tutarı 23.000 lirayı aşmayan işyeri kira gelirleri (stopajlı). Beyan edilmeyecektir. (Stopaj yapılmış olmak kaydıyla.)
Yıllık 2.800 lirayı aşan konut kira geliri ile birlikte 23.000 lirayı aşmayan (stopajlı) iş yeri kira gelirleri. Sadece istisna tutarını aşan konut kirası beyan edilecek, işyeri kira geliri beyan edilmeyecektir.
Yıllık 2.800 lirayı aşan konut kira geliri ile birlikte 23.000 lirayı aşan işyeri kira gelirleri. Konut istisnası hariç tamamı beyan edilecek.

 

 

Konutlarda İstisna Uygulaması (Md. 21) :

Binaların konut olarak kiraya verilmesi halinde elde edilen hasılatın 2011 yılı için 2.800 TL’sı vergiden müstesnadır. Bu uygulamada;

 • İstisnadan faydalanabilmek için, kira gelirinin eksiksiz beyan edilmesi gerekiyor,
 • Pişmanlıkla beyan halinde de istisna uygulaması mümkündür,
 • Ticari, zirai veya mesleki kazançlar dolayısıyla beyanname verenler, istisnadan faydalanamazlar,
 • Birden fazla konut kiraya verilmiş olsa bile, sadece bir istisna uygulanır,
 • Karı, koca ve çocukların ayrı ayrı konut kira gelirleri olmaları halinde her biri, istisnadan faydalanırlar. (Ayrı ayrı beyanname verirler.)
 • Bir konuta birden fazla kişi ortak ise, istisna her bir kişi için ayrı ayrı dikkate alınır.

 

 

Diğer Hususlar :

–    GMSİ’nda beyan edilecek gelir çıkmaz ise, beyanname verme mecburiyeti yoktur.

–   GMSİ’nda gerçek gider hesabını seçenlerde gelir kıst ise (yılın tamamını kapsamıyor ise)    fakat, gider bütün yılı kapsıyorsa, giderlerin tamamı dikkate alınır.

–       Yurt dışında çalışan vatandaşlar : Bunlar stopaja tabi tutulmuş kira gelirlerini herhangi bir hadde bakılmaksızın beyan etmeyeceklerdir. Bunun dışındakiler, yukarıdaki açıklamalara göre beyan edecektir.

–       Binalardan elde edilen reklam v.b. gelirler : Bu gelirler genelde apartman yönetimleri tarafından sağlanıyorsa da, geliri elde edenler, kat malikleridir. Bu gelirlerden kat maliklerinin hissesine düşen kısımlar, istisna tutarını aşıyor ise, bu tutarların, kat malikleri tarafından ayrı ayrı gayrimenkul sermaye iradı olarak beyanı veya mevcut beyana dahil edilmesi gerekmektedir. (Ödeyenin durumuna göre stopaj mükellefiyeti tartışılabilir.)

–       Müşterek mülkiyette “gider usulü” seçimi : Aynı gayrimenkule müştereken sahip olan kişilerin tercih edecekleri gider usulü konusunda md. 74’te bir sınırlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla mükellefler, aynı gayrimenkulden elde ettikleri kira gelirlerinin beyanı sırasında, gerçek veya götürü gider usullerini seçebilirler.

–       Giderlerin ödenip – ödenmeme zorunluluğu : Gayrimenkul sermaye iradında, gelir yönünden tahsil esası kabul edilmiş olmasına rağmen, giderler yönünden tahakkuk esası geçerlidir. Dolayısıyla safi iradın tespiti sırasında indirim konusu yapılabilecek giderlerin mutlaka ödenmiş olması gerekmemekte, gidere ilişkin belgenin alınmış olması yeterli olmaktadır.

–       Yazlık yerlerin kira giderleri : Sahibi olunulan konutun kira gelirinden yazlık yerin kira giderini indirebilmek için burada (yazlıkta) yerleşmek maksadıyla oturuyor olmak gerekmektedir. Dolayısıyla bu durum yok ise, yazlık yerin kira gideri, gider olarak kabul edilmez.

–       Yurt dışında ödenen konut kirası : Bu hususda verilen yargı kararlarından sonra, Bakanlığın konuyla ilgili görüşü, yurt dışında ödenen konut kiralarının da, yurt içindeki konuttan elde edilen kira gelirinden indirilebileceği şeklinde olmakla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan beyanname düzenleme rehberinde  indirilemeyeceği ifade edilmektedir.

–       GMSİ’ndan kaynaklanan zarar : Gayrimenkul sermaye iradında, gider fazlalığından doğan zararlar prensip olarak, diğer kaynaklardan elde edilen karlara mahsup edilir. Bu konuda iki istisna vardır:

 1. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulun değerinin % 5’i olarak hesaplanan giderden kaynaklanan gider fazlalığı,
 2. Sahibi olduğu konutu kiraya verenlerin kiraladıkları konut için ödedikleri kiradan kaynaklanan gider fazlalığıdır.

Bu iki gider kalemi fazlalığı, 88’inci madde kapsamında zarar olarak kabul edilmez. Dolayısıyla diğer kaynaklardan elde edilen karlara mahsup edilemeyeceği gibi, buradan doğacak zarar da ertesi yıla nakledilmez. Bu iki istisna hariç, doğan zararlar beş yılı geçmemek üzere ertesi yıla nakledilebilir veya aynı yıl içerisinde başka gelirlerden indirilebilir. Bu imkan özellikle, kredi kullanılarak alınıp kiraya verilen gayri menkuller bakımından önemlidir.

–       Basit usulde vergilendirilen mükellefe işyeri olarak kiralanan gayrimenkulun durumu : Basit usulde vergilendirilen bir gelir vergisi mükellefine işyeri olarak kiralanan gayrimenkulun kira bedeli üzerinden GVK’nun 94 üncü maddesi hükmü gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması söz konusu değildir. (2011 yılı için 1.170 TL’nin aşılması halinde tamamı beyana tabidir.)

–       Tevkifat uygulamasının istisnaları : Kurumlara, kamu idare ve müesseselerine, kollektif ve adi komandit şirketlere yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmamaktadır. Keza, ticari işletmeye dahil gayrimenkullerin kira bedelleri üzerinden de gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

–       Dernek ve vakıflarla, kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı yapılan ödemelerin vergilendirilmesi : Dernek, vakıf ya da kooperatiflere ait olup, işyeri olarak kiralanan gayrimenkuller için yapılan kira ödemelerinden %20 oranında tevkifat yapılması zorunludur. Burada derneğin, kamuya yararlı dernek olmasının ya da vakfa Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınmış bulunmasının bir önemi yoktur. Bunun yegane istisnası, özel kanunlarınca kendilerine vergi istisna veya muafiyeti tanınan dernek veya vakıflardır.

–       Kısmen konut ve kısmen de işyeri olarak kullanılan gayrimenkuller için ödenen kiralar : Bir gayrimenkulun hem konut, hem de işyeri olarak kullanılıyor olması durumunda, bu gayrimenkul için ödenen kira gelirinin tamamı üzerinden, gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

–       Peşin olarak ödenen kiralar üzerinden tevkifat uygulaması : Peşin kiralar, tahsil eden yönünden beyan edilecek gayrisafi irada dahil olmamakla birlikte, bunlar üzerinden ödendiği tarihte, gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

1)    MENKUL SERMAYE İRADI :

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında …” ve nakdi sermayeye dayalı olarak elde edilen kar payı ve faiz gibi iratlar, menkul sermaye iradıdır (md. 75). Aynı maddede kar payları; hisse senetleri kar payları, iştirak hisselerinden doğan kazançlar ve kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları şeklinde vurgulanmıştır.

Menkul sermaye iradlarının büyük bir çoğunluğu, beyanname dışıdır. Ayrıca, başka gelirleri dolayısıyla beyanname verecek olan mükellefler dahi, beyan dışı bırakılmış menkul sermaye iradlarını beyannamelerine dahil etmek zorunda değillerdir. Buna karşılık başta temettü gelirleri olmak üzere, bazı menkul sermaye iradları ise, beyannameye dahil edilmek durumundadır.

Başlıca menkul sermaye iradlarının vergileme rejimi şöyledir :

–       Mevduat Faizleri beyana tabi değildir. %15 oranındaki stopaj, nihai vergilemedir.

–       Repo Gelirleri de mevduat faizleriyle aynı rejime tabidir.

–       Faizsiz Sistemdeki Kar Payları ile K / Z Ortaklığı Kar Payları, mevduat faizleriyle aynı rejime tabidir.

–       Alacak Faizleri : Herhangi bir istisna uygulanmadan 1.170 TL’sını aşmış ise, tamamı beyana tabidir.

–       Off-Shore Faizleri : Alacak Faizleri gibi beyana tabidir.

–        Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Faizleri : 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olanlardan (dövize, altına veya başka bir değere endeksli olanlar dahil) elde edilen faizler, stopaja tabi olup,(Geç. md. 67) beyan söz konusu değildir.

–       Eurobond Faizleri : 01.01.2006’dan itibaren ihraç edilmiş olanlar beyana tabiidir. (Geç. md. 67 kapsamında değildir). Ayrıca indirim oranı uygulaması söz konusu değildir. (İtfa esnasında oluşan kur farkları irad sayılmamaktadır.)

–       Özel Kesim Tahvil Faizleri : Stopaja tabi tutulmuş olanlar, beyannameye dahil edilmezler.

–       Kar Payları :

 • 1998 ve öncesi yıllara ait kazançlardan oluşan kar paylarının tamamı vergiden müstesnadır. 1999 – 2002 yıllarına ait kar paylarının istisna kazançlara tereddüb eden kısmı vergiye tabidir. Vergiye tabi olan kısım için elde edilen net irad 1/9 oranında arttırıldıktan sonra bulunan tutarın yarısı, beyannameye dahil edilir. Beyannamede ortaya çıkan toplam vergiden ise, bu sözkonusu beyannameye dahil edilen tutarın 1/5’i mahsup edilir.

 

Gerek 1999 – 2002 döneminin istisna kaynaklı olmayan kazançlarına tereddüb eden, gerekse 2003 ve izleyen dönemlere ait bütün kar payları prensip olarak beyana tabidir. Şöyle ki, bu elde edilen kar payları, dağıtan tarafından  %15 stopaja tabi tutulmuş olmak gerektir. Beyannameye dahil edilecek tutar brüt rakamın yarısıdır. Örneğin, 100 TL (net)  temettü geliri elde edilmiş ise, beyannameye dahil edilecek tutar (100 : 0.85) : 2 = 58.82 TL’dir. Burada temettüyü dağıtanın yapacağı (%15) stopaj, beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.

 • Menkul Kıymet Yatırım Fonları Katılma Belgelerine Ait Kazançlar: Bu belgelerden elde edilen kar payları (ki, belgenin fona iadesi demek olup) %10 stopaja tabi olmalarından dolayı beyannameye dahil edilmeyeceklerdir. (GVK Geç. Md.67).
 • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Hisse Senetlerine Ait Kazançlar: Bu hisselerden elde edilen kar payları %10 stopaja tabi olmalarından dolayı beyannameye dahil edilmeyeceklerdir. Aynı şekilde hisselerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar da %10 stopaja tabi tutulur ve beyannameye dahil edilmez. (GVK Geç. Md.67).

 

4) DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR:

Bu kazançlar, mük. md. 80. ve md. 81. ile mük. md. 81. ve md. 82.’de iki grup olarak düzenlenmiştir :

Diğer Kazanç Ve İratlardan Kaynaklanan Zarar:

 Önce belirtelim ki, bu kaynaklardan zarar doğmuşsa bu zararlar, diğer gelirlerden indirilemeyeceği gibi, ertesi yıllara da devretmez (GVK md. 88)

 

 1. a) Menkul Kıymetler:

 

 1. aa) 01.2006 Tarihinden Önce İktisap Edilmiş Hisse Senetlerinin Satışına Ait Kazançlar :

 

Bunlardan;

– İvazsız iktisap edilenlerin,

– İMKB’de işlem görüp 3 aydan fazla elde tutulanların ve

– İMKB’de işlem görmemekle beraber tam mükellef kurumlara ait olup, 1 yıldan fazla elde tutanların

elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar vergiye tabi değildir. Bunların dışındaki menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar, ÜFE’ye göre enflasyondan arındırılarak beyan edilir.

 1. bb) 01.2006 Tarihinden Sonra İktisap Edilmiş Olan Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılması :

–  İvazsız olarak iktisap edilenlerin,

–  Tam mükellef kurumlara ait olup, 2 yıldan fazla elde tutulanların,

–  İMKB’de işlem gören tam mükellef kurumlara ait olanların

kazançları beyana tabi değildir. İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlarda nihai vergileme yerine geçen %10 stopaj da 14.11.2008’den itibaren %0’a indirilmiştir.

–  Banka ve aracı kurum vasıtası dışında elde edilen hisse senetlerinin 2 yıldan önce   elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar için, ( ÜFE’nin %10’u aşması kaydıyla ) ÜFE oranında maliyet revizesi yapılır.

 1. cc) 01.01.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilmiş Olan Devlet Tahvili Ve Hazine Bonolarına Ait Alım – Satım Kazançları :

Bunlar stopaja tabi olduklarından beyannameye dahil edilmezler. (Stopaj yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.)

 1. dd) 01.2006’dan Sonra İhraç Edilmiş Olan Eurobondların Alım – Satım Kazançları :

Burada herhangi bir istisna sözkonusu olmayıp, kazancın tamamı beyana tabidir. Maliyet revizesi ÜFE’ye göre yapılır ancak, ÜFE’nin %10’u geçmiş olması şartı vardır.

 1. b) Gayri Menkul vb. Kıymetlerin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar :

Gayrimenkul ve haklardan ivazsız olarak iktisap edilenler, vergiden müstesnadır. Bunların haricindekilerden 31.12.2006’dan önce iktisap edilmiş olanların 4 yıl içinde elden çıkarılanları beyana tabidir. ÜFE’nin %10’u geçmesi şartıyla maliyet revizesi söz konusudur. Revizyondan sonraki kazançtan 8.000 TL istisna düşülerek, kalan kısmı beyan edilir ( GVK. Mük. Md.80 ). 1.1.2007’den itibaren iktisap edilmiş olanlarda istisna şartı 5 yıl olarak değiştirilmiştir. 

5) ARIZİ KAZANÇLAR:

GVK md. 82’de düzenlenmiş olup, başlıcaları;

–       Arızi ticari muameleler,

–       Kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar,

–       Peştamallık bedeli,

–       Arızi serbest meslek faaliyeti

kazançları şeklinde sayılabilir.

Bu kazançlar için 2011 yılında 19.000 liralık istisna mevcut olup, bu tutarı aşan kısım beyan suretiyle vergiye tabidir. (Bu madde, 2003’ten itibaren geç. md. 56’nın yerini almıştır.)

 

 1. C) Beyannameden İndirilebilecek Unsurlar:

 

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

 1. Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir).
 2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).
 3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.).
 4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.
 5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.
 6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.
 7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen;
 8. a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,
 9. b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,
 10. c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
 11. d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,
 12. e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
 13. f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmalarına,
 14. g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
 15. h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,
 16. i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına,
 17. j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,

İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü).

 1. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.
 2. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelikaraştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100’ü oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi”.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 1. Bakanlar kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı.
 2. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı.

 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanabilmesi için gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.

 

 1. MÜTEFERRİK HUSUSLAR:
 2. A) Vergiden Müstesna Ücretler, Diğer Ücretler ve Sporcu Ücretleri :

 

Vergileme rejimimizin esasını beyan usulü teşkil ettiğinden, prensip olarak stopaj yapılmamış bütün ücretler, yıllık beyana tabidir. Bir kişiden hizmet satın alıp, ücret ödemesinde bulunulduğunda, bu kişinin ücretini beyan etmemesi halinde, ödeyenin sorumluluğu söz konusu olabilir.

 

 1. Vergiden Müstesna Ücretler :

Detayı GVK md. 23, 24 ve 29’da yer alan bu ücretlerin başlıcaları şunlardır :

–       Köy veya nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerdeki el dokuma işi yapanlar,

–       Madenlerde yer altında çalışılan zamana ait ücretler,

–       Mürebbiyeler hariç, hizmetçi ücretleri (çalıştıranlar, hizmetçileri SGK üyesi yapmak zorundadır),

–       Dar mükellefiyete tabi olanların yanında çalıştırdıklarına, yurt dışında elde ettikleri kazançlarından döviz olarak yaptıkları ücret ödemeleri. (Yabancı irtibat bürosu çalışanlarının ücretleri.)

 

 1. Diğer Ücretler  :

–       Özel hizmetlerde çalışan şoförler,

–       Özel inşaatlarda çalıştırılan işçiler,

–       Basit usule tabi ticaret erbabı yanında çalışanlar

 

gibi, 64. md. de sayılanlar olup, bunlar başka gelirleri dolayısıyla beyanname verseler dahi, bu ücretlerini beyan etmeyeceklerdir. Bunların vergi tarh, tahakkuk ve ödemeleri md. 108/3, 109/2, 110. ve 118.’de düzenlenmiş olup, vergi karnesi (VUK md. 247. vd.) almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Bu gruba dahil ücretlilerin vergiye esas olan ücretlerinin tutarı, sanayi kesimindeki asgari ücretin yılbaşında geçerli brüt tutarının %25’idir. (2011 yılı başındaki asgari ücret 796,50 TL/ay’dır.)

 

 

 1. Sporcu Ücretleri :

 

Geçici md. 64’e göre sporcu ücretleri 31.12.2007’ye kadar, gelir vergisinden müstesna tutulmakla birlikte, aynı madde gereği olarak %15 oranında stopaja tabi idi. Bu defa getirilen Geç. Md 72’deki düzenleme şöyledir:

 

31/12/2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır.

 1. a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

1) En üst ligdekiler için % 15,

2) En üst altı ligdekiler için % 10,

3) Diğer liglerdekiler için %  5,

 1. b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.

Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

 1. B) Basit Usule Tabi Ticari Kazanç (md. 46, 47, 48, 51 ve md. 92) :

Düzenlemesi, GVK’nun zikredilen maddelerinde yapılmış bulunan basit usulde ticari kazanç erbabı olanlardan en çok karşılaştığımız mükellef grubu, taksicilerdir. Bu usule tabi mükelleflerden mal ve hizmet alanların stopaj mükellefiyeti bulunmamaktadır. Ayrıca basit usule tabi mükelleflerin vereceği belgelerde KDV gösterilmeyecek, bu belgeleri muhasebe kayıtlarına geçirenler de KDV hesaplamayacaklardır.

Bu mükellefler, beyannamelerini Şubat ayının 25’ine kadar vermek durumundadırlar. Vergi ödemeleri ise, Şubat ve Haziran aylarında olmaktadır.

 

 1. C) Stopaja Tabi Zirai Kazançlar :

 

GV Kanununun 52 – 59. maddelerinde düzenlenmiş bulunan zirai kazanç vergileme rejimine göre, belli büyüklüğü geçmemiş olan çiftçilerden mal alımı halinde 94. madde kapsamındaki mükellefler, bu maddede tadat edilmiş bulunan nispetlerde stopaj yapmak zorundadırlar.

D)Serbest Meslek Kazançlarında İstisna :

GVK’nun kazançlarda istisnaları düzenleyen bölümünde, serbest meslek kazançlarından sayılan; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcılarının eserlerinin satışı veya kiralanması suretiyle elde edilen hasılatları, beyan esasıyla vergilemeden müstesna tutulmuştur.

Ne var ki, bu hasılatlar; ticari, zirai ve mesleki kazanç sahiplerinden veya vakıf, dernek ve kooperatiflerden elde edilir ise, GVK md. 94/2-a uyarınca, %17 stopaja tabidir. Bu bahsettiğimiz istisna ve stopaj durumu, söz konusu kişilerin kanuni mirasçıları için de geçerlidir. GVK’nun 18. md. ne göre sözü edilen kişilere ait eserler şunlardır : Şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve inceleme, bilgisayar programları, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, senaryo, nota, resim, heykel. Bu eserlerin neşir, temsil icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedeller de istisnaya dahildir. Bu kazançların arızi olarak elde edilmesi de istisnaya dahil olup, yukarıda açıkladığımız GVK 82. md. deki arızi kazanç kapsamına sokulmaz (GVK md 18/3).

III) BEYAN VE ÖDEME:

Gelir vergisi beyanı ( basit usulde vergilendirilenler hariç )  Mart ayı başından 25 Mart günü sonuna kadar yapılır. Ödemesi ise, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte olur ( GVK Md. 92 ve 117).

 

IV)GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2011)

9.400 TL’ye kadar % 15
23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası % 20
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, (ücret gelirinde 80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL) fazlası % 27
53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 TL) fazlası % 35

NOT: İşbu yazımız, okuyanları aydınlatma mahiyetinde olup, hata ve nisyan müstesnadır. Ayrıca, bknz. Gelir İdaresi Başkanlığının Beyanname Düzenleme Rehberi.

devamını oku
Duyurular

GENEL KURUL (28-03-2012)

gkdivan2

KOÇ-YÖNDER OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Derneğimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu 28 Şubat 2012 günü saat 16:00 da  Koç Holding’in Nakkaştepe’deki bina sında 77 üyemizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Genel Kurul,  Divan Başkanlığına seçilen Erdoğan Karakoyunlu’ ilan edilmiş gündeme ilaveten üyelerimizden Suat Boydaş’ın verdiği önergeyi; ““Derneğimiz, üyelerinin TTK’na göre bağımsız üye olarak hizmet vermesi konusunda aktif rol üstlenmesi” hususunu 9ncu sırada görüşülmek üzere oya sundu ve kabul edildi.

Yönetim Kurulu  Başkanı Mesut Ilgım’ın Derneğin 2011 yılı faaliyetleri hakkında bilgi vermesini takiben Yönetim Kurulu’nun Derneğin ve İktisadi İşletmesi’nin 2011 yılı faaliyet raporu okundu. 2011 yılına ait Derneğin ve İktisadi İşletmesi’nin “bilânçosu“ ve “gelir-gider tablosu” okundu. Divan Başkanı sözü edilen rapor ve hesapları müzakereye açtı. Üyelerden gelen sorulara gerekli açıklamalar yapıldı.

Müzakerelerden sonra Dernek ve iktisadi işletmenin faaliyet raporları, Mali Raporları, Denetim Kurulu Raporları onaylandı ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyeleri ibra edildi.

2012 Yılı Dernek ve Iktisadi İşletmeye ait bütçelerin de onaylanmasını takiben Dernek üyelerinin TTK’na göre bağımsız üye olarak hizmet vermesi konusunda aktif rol üstlenmesi” konusu görüsmeye açıldı. Söz alan olmayınca, Genel Kurul  Başkanı Mesut Ilgım’ın açıklamaları çerçevesinde ve görüşü çerçevesinde oylama yaptı ve “talep halinde durumu değerlendirmeyi Yönetim Kuruluna bırakılması kabul edildi. Seçimler maddesine geçildi.

Yapılan Seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine Mesut Ilgım, Davut Ökütçü, Cengiz Nayır, Ali İ. Yalçın, Bülend Ceylan, Emre Görgün Ferdin Hoyi, H. Lütfi Ensari, Sabri Akdemir, Yedek Üyeliklere  Aziz Bulgu, Olgun Altuntaş, Ahmet Nezih Olcay, Vedat Midilli, Uran Tiryakioğlu seçildiler.  Mehmet Barmanbek, Abbas Yüksel ve Füsun Akkal Bozok Denetleme Kuruluna asil, Metin Şanlı, Mansur Özgün ve  Mehmet Vodina yedek üye olarak seçildiler.

Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev bölümü yaptı. Mesut Ilgım Başkan,  Davut Ökütçü Başkan Yardımcısı, Cengiz Nayır Genel Sekreter ve Sabri Akdemir Muhasip Üye olarak seçildiler.

Genel Kurulun kapanışını takiben  verilen kokteyl esnasında üyelerimiz aralarında sohbete devam ettiler.

devamını oku
Duyurular

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi

kirabeyannamesi

YÜKSEL  YMM

Yüksel  Denetim  Danışmanlık  ve  Yeminli

Mali  Müşavirlik  Limited  Şirketi

 

Sülün Sokak No : 20    34330    1. Levent / İSTANBUL

Tel: 212. 282 9163    Fax: 212. 282 9164

Konu: Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi.    Sirküler T.    : 24.02.2012

Sirküler No   : 2012 – 05

 

Mali mevzuatta 2011 yılına ait Gayrimenkul Sermaye İradı matrahı ile alakalı herhangi bir değişiklik olmamakla beraber, 414 sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı, 2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nca  önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulacağı Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’nin uygulamasına başlanılması ile ilgili düzenlemelerde bulunmuştur.

 

Sistemin işleyişi ve kullanılması ile ilgili başlıca hususlar aşağıdaki gibidir:

 

 1. Bu sistemden kimler faydalanacak?

Sadece GMSİ (kira geliri) olan mükellefler bu sistemden faydalanabilirler. Sistem halihazırda kira geliri mükellefiyeti bulunanlara hizmet sunacağı gibi daha önce hiç  beyanda bulunmamış mükellefler de bu Sistemle beyanname verebilecek ve vergi  dairesine gitmeden mükellefiyet başlangıcını yapabileceklerdir.

 1. Bu sistemi kullanmak zorunlu mu?

Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. GMSİ beyannamesi istenildiği takdirde vergi dairesine giderek elden veya beyanname düzenleme programı kullanılmak suretiyle internetten verilebilir.

 1. Sisteme nasıl ulaşılacak?

Sisteme Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşılacaktır.

 1. Sisteme ne zaman girilebilecek?

2011 yılı kira gelirlerinin beyan dönemi 1-25 Mart/2012  tarihleri arasındadır.
Bu nedenle  mükellefler 1 MART 2012 tarihinden itibaren sistemi kullanmaya başlayabileceklerdir.

 1. Sisteme giriş nasıl olacak?

Sisteme iki şekilde girebilmek mümkün olacaktır:

 1. a) İnternet vergi dairesi şifresini kullanarak, (şifresi olmayanlara herhangi bir vergi dairesine kimlikleri ile başvurmaları halinde kısa süre içinde şifre ücretsiz verilmektedir.)
 2. b) Mükellefe özel hazırlanmış güvenlik soruları cevaplanarak, sisteme girilebilecektir.

 

 1. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi nedir?

Bu sistem ile kira geliri (Gayri Menkul Sermaye İradı)  elde eden mükelleflerin; banka, katılım bankaları, PTT, sigorta şirketleri, tapu  ve benzeri kurum ve kuruşlardan alınan kira, gayrimenkul, sigorta, gider ve indirim bilgileri kullanılarak  beyannameleri önceden hazırlanmakta, hazırlanan bu beyannameler gelir idaresi başkanlığınca internet ortamında  mükelleflerin onayına sunulmaktadır.

 1. Sistemdeki Bilgiler eksik ya da hatalı ise ne yapılacak?

Önceden hazırlanmış kira beyannamesinde eksik ya da hatalı bilgilerin görülmesi halinde  gerekli düzeltmeler yapılabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken beyannamedeki bilgilerin doğruluğundan emin olmadan onaylanmanın yapılmamasıdır.

 1. Beyannamenin gönderimi nasıl olacak, ayrıca vergi dairesine gidilecek mi?

 

Bu sistemi kullanarak internet üzerinden beyannamenin onaylanması halinde gönderim yapılmış olacaktır. Onaylama işlemi sonucu tahakkuk fişi otomatik olarak hazırlanarak  mükellefe tebliğ edilmiş sayılacaktır. Ayrıca vergi dairesine gitmeye gerek yoktur.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığınca www.gib.gov.tr adresinde yayınlanan detaylı soru-cevap şeklindeki broşür ektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

Abbas YÜKSEL

Yeminli Mali Müşavir

 

                                                                                                   

EK :

ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ BROŞÜRÜ

 1. Sistemi kullanarak kira beyannamemi ne zaman vermeliyim?

1-25 Mart tarihleri arasında Sistem üzerinden beyannamenizi verebilirsiniz.

 1. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini kullanarak internet üzerinden beyannamemi gönderdim. Ayrıca vergi dairesine gitmeme gerek var mı?

Bu Sistemi kullanarak internet üzerinden beyannamenizi onaylayıp göndermeniz durumunda tekrar vergi dairesine gitmenize gerek bulunmamaktadır.

 1. Gönderdiğim beyannamede sonradan hata yaptığımı fark ettim. Bu hatayı vergi dairesine gitmeden Sistem üzerinden düzeltme imkanım var mı?

Onaylayıp gönderdiğiniz beyannamede sonradan bir hata yaptığınızı fark ettiğinizde, bu hatayı düzeltme beyannamesi ile düzelterek tekrar Sistem üzerinden göndermeniz mümkündür.

 1. Sistemi kullanarak geçmiş yıllara ait kira beyannamelerini vermem mümkün mü?

Sistem sadece 2011 ve takip eden yıllarda elde edilen kira geliri beyannameleri için hazırlanmıştır.

 1. Bu Sistemi kullanarak onayladığım kira beyanıma ilişkin ödememi nereden yapabilirim?

Anlaşmalı bankalardan veya tüm vergi dairelerinden ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Ayrıca internet bankacılığını kullanarak da vergi borcunuzu ödemeniz mümkündür.

 1. Bu Sistemi herhangi bir uzmandan yardım almadan kullanabilir miyim?

Sistem, kolay ve basit kullanım için tasarlanmıştır. Bu bakımdan karmaşık vergi mevzuatı hükümleri mümkün olduğunca anlaşılır hale getirilmiş ve gerekli açıklamalar ile mükelleflerimizin herhangi bir uzmana ihtiyaç duymadan beyannamelerini kendilerinin gönderebilmeleri sağlanmıştır.

 1. Kira gelirimi herhangi bir banka kullanmadan elden tahsil ettim? Ben de bu Sistem’den yararlanabilir miyim?

Kirasını elden nakit olarak tahsil eden mükelleflerin beyannameleri, gelir kısmı hariç olmak üzere, önceden doldurulmuş bir şekilde hazırlanıp internet üzerinden mükelleflere yansıtılacaktır. Mükellefler nakit olarak tahsil ettikleri tutarı beyannamenin ilgili kısmına yazmak suretiyle beyannamelerini otomatik olarak kendileri doldurmuş olacaklardır.

Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde beyannamenizin daha sağlıklı ve kapsamlı olarak doldurulabilmesi için kira tahsilatlarınızı bankalar aracılığıyla yapmanız sizin için daha faydalı olacaktır.

 1. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi nedir?

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi; gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerimizin MERNİS, banka, PTT, sigorta şirketleri, tapu gibi çeşitli bilgileri kullanılarak beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında mükelleflerimizin onayına sunulduğu bir sistemdir.

 

 1. Neden bu Sistemi kullanmalıyım?

Bu Sistem:

 Vergi dairesine gitmeden internetin olduğu her yerde, kendi kendinize beyanname vermenizi sağlar.

 Hata yapmanızı önler.

 Kağıda göre daha kolay ve hızlıdır.

 Karmaşık vergi hesaplamalarını sizin yerinize yapar.

 Kullanıcı dostu ekranları ile size yol gösterir.

 Daha az kağıt israfı daha çok çevre dostudur.

 Kişisel bilgilerinizin güvenliğini en yüksek düzeyde sağlar.

 7/24 hizmet verir.

 Tamamen masrafsızdır.

 Beyannamenize her zaman ulaşma imkanı sağlar; ayrıca isterseniz beyannamenizi kağıt ortamına da aktarabilirsiniz.

 1. Bu Sistem’den kimler faydalanabilir?

Sadece kira geliri olanlar bu Sistem’den faydalanabilirler. Kira geliri dışında ticari, zirai veya serbest meslek kazancı ile menkul sermaye iradı gibi gelir unsurlarından kazanç ve irat elde eden mükelleflerimiz, bu Sistem’den beyanname veremezler.

 1. Bu Sistem nasıl çalışır?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nda bulunan bilgiler kullanılarak oluşturulan kira beyannameniz internet ortamında size yansıtılacaktır. Beyannamenizi kontrol ettikten sonra; eksiklik, hata ve yanlışlıkların bulunması halinde düzeltip onaylamanız üzerine, beyanınız elektronik olarak alınacak ve beyan ettiğiniz vergi otomatik hesaplanıp adınıza tahakkuk ettirilecektir.

 1. Bu Sistemdeki bilgiler nereden alınmaktadır?

Sistemde kullanılan bilgiler; kira geliri elde eden kişilere ilişkin MERNİS, banka, tapu, sigorta şirketleri gibi kurum ve kuruluşlardan Başkanlığımız veri tabanına aktarılan bilgiler-den oluşmaktadır.

 1. Bu Sistemi kullanmak zorunlu mu?

Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu Sistem kullanılarak kira beyannamenizi vermeniz daha hızlı, daha güvenilir, daha kolay ve tamamen masrafsızdır. Beyannamenizi ayrıca vergi dairesine giderek elden veya beyanname düzenleme programını kullanarak da verebilirsiniz.

 1. Sistem’e nasıl ulaşabilirim?

Sistem’e erişim ve uygulama hakkında detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 1. Sistem’e nasıl giriş yapabilirim?

Sisteme girişin iki yolu vardır. Bunlar:

1) İnternet Vergi Dairesi şifrenizi kullanarak, (Şifreniz yoksa; herhangi bir vergi dairesine kimliğinizle başvurarak birkaç dakika içinde bu şifreyi ücretsiz alabilirsiniz.)

2) Size özel hazırlanmış güvenlik sorularını cevaplayarak, Sisteme girebilirsiniz.

 

 

 1. Bu Sistemi internet üzerinden kullanma şansım yoksa bu Sistem’den nasıl faydalanabilirim?

İnternete erişim imkanınız yoksa veya Sistemi internet üzerinden kullanamıyorsanız vergi daireleri ve beyan döneminde bazı alışveriş merkezlerinde kurulacak yardım masaları aracılığıyla da bu Sistemden yararlanmanız mümkündür.

 1. Daha önce mükellefiyetim yoksa bu Sistemden nasıl faydalanabilirim?

Sistem, GMSİ yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanlara da hizmet sunacaktır. Bu bakımdan vergi dairesinde mükellefiyetiniz yoksa, İnternet Vergi Dairesi’nde sizin için hazırlanan kira beyannamesini elektronik ortamda onayladığınız anda, adınıza vergi dairenizde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

 1. Sistemdeki bilgiler eksik ya da hatalı ise ne yapmalıyım?

Eksik ya da hatalı gördüğünüz bilgileri; örneğin banka/PTT bilgisinin eksik veya fazla olması gibi, düzeltme imkanınız vardır. Her türlü vergi beyanında olduğu gibi beyanınız sizin düzelttiğiniz ve onayladığınız şekilde kabul edilecektir.

devamını oku
Duyurular

GENEL KURUL DUYURUSU

genel-kurul

KOÇ-YÖNDER OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 21 Şubat 2012 Salı günü saat 16.00 da Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk-İstanbul adresinde bulunan Koç Holding A.Ş. toplantı salonunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28 Şubat 2012 Salı günü saat 16.00’da aynı yerde yapılacak ve bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır

İlk toplantıda nisabın oluşmaması ihtimali göz önünde bulundurularak,  Olağan Genel Kurulumuzun fiili toplantısı için ikinci toplantı tarihi hedeflenmiştir. Bu nedenle üyelerimizden ricamız, 21 Şubat 2012 tarihini değil, toplantı nisabının sağlanacağı kesin olan 28 Şubat 2012 Salı gününü not etmeleri ve aynı yerde saat 16.00’da başlayacak toplantıya katılmalarıdır.

 TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Toplantının açılışı ve Başkanlık Divanı seçimi, (1 Başkan, 1 Başkan vekili, 2 Sekreter seçimi) ve saygı duruşu,
 2. Başkanlık Divanının toplantı zaptını imzaya yetkili kılınması,
 3. Yönetim Kurulu 2011 yılına ait Dernek ve İktisadi İşletmesinin mali raporlarının okunması; Bilanço, Gelir – Gider hesaplarının görüşülmesi.
 4. 2011 yılına ait Denetleme Kurulu raporunun okunması.
 5. Yönetim Kurulu 2011 yılına ait Dernek ve İktisadi İşletmesinin mali raporlarının, Gelir- Gider hesaplarının onaylanması,
 6. 2012 yılı dernek giriş ve yıllık aidatının belirlenmesi.
 7. 2012 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Bütçe Taslağının görüşülmesi ve oylanması, bütçe fasıllarından nakil ve yeni fasıllar için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 8. 2012 yılı sosyal etkinlikleri hakkında bilgilendirme.
 9. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 10. DenetlemeKuruluasil ve yedek üyelerinin  seçimi,
 11. Dilekler ve Kapanış
devamını oku
Duyurular

Yeni Türk Ticaret Kanunu: “Kanun”a Uyumda, Yol Haritası

yeni-turkticaretkanunu

YÜKSEL  YMM

Yüksel  Denetim  Danışmanlık  ve  Yeminli

Mali  Müşavirlik  Limited  Şirketi

 

Sülün Sokak No : 20    34330    1. Levent / İSTANBUL

Tel: 212. 282 9163    Fax: 212. 282 9164

E-mail :  info@yukseldenetim.com.tr

 

Konu:  Yeni Türk Ticaret Kanunu:                                                                Sirküler T. : 23.11.2011

“Kanun”’a Uyumda, Yol Haritası.                                                                  Sirküler No : 2011 – 18

 

Bilindiği gibi yeni TTK 14.02.2011 tarihli RG’de 6102 no ile yayınlanmış olup, 01.07.2012 tarihinde “genel olarak” yürürlüğe girecektir.

Kanunun uygulama şekli ve bazı hususların farklı tarihlerde nasıl yürürlüğe gireceğine ilişkin olarak da aynı tarihte 6103 no.lu kanun yayınlanmıştır.

Aşağıda, Anonim ve Limited Şirketlerin TTK’na uyumuna ilişkin açıklamalarımız,  yukarıda sözü edilen kanunlara dayanarak yapılmış olmakla birlikte, önümüzdeki süreçte uygulama yönetmeliklerinin de yayınlanacağı tabiidir.

Tarafımızca hassas hazırlamaya çalıştığımız bu sirküler, bütün özel sirkülerde olduğu gibi, bilgilendirme mahiyetinde olup, uygulamanın ise, söz konusu mevzuatın (kanun, yönetmelik, tebliğ) metnine dayalı yapılması gerektiği tabiidir. Bu sebeple uygulamada firmaların hukukçularının onayı her halükarda aranmalıdır.

Konunun muhasebe ile ilgili kısmı bakımından, her firmada ilgili muhasebe yönetici ve gerekli elemanlarının bu günden itibaren teorik çalışmalara başlayıp, muhasebe standartları ve/veya finansal raporlama standartlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmesi gerekmektedir. Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun kayıt tutulması ve finansal raporlama işlemi, 01.01.2013’de başlayacak olup, 2013 yılı açılış bilançosunun yeni standartlara uygun hale getirilmesi işlemi ise, denetim firmasınca yapılacaktır.

Aşağıda, yeni kanuna uyuma ilişkin yol haritasının başlıca köşe başları verilmeye çalışılmıştır.

 

    Tarih            Kanun  

 

14.02.2011      – Kanunun yayınlanma tarihi.

01.07.2012     – Kanunun genel yürürlük tarihi.

Kuruluş Halinde Olan Şirketler: Bu tarihte kuruluş halinde olan şirketlerin <kurucularının imzaları, bu tarih itibariyle noterce imzalanmış> olmak kaydıyla (tabiatıyla istenmesi halinde), <imzaların noter onay tarihinden itibaren bir ay> içerisinde Ticaret Sicile başvurulduğu takdirde, kuruluş eski kanun hükümlerine göre yapılır.

Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması: Halka açık şirketlerin, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarını elektronik ortamda yapması için esas sözleşme değişikliğinin yerine getirilmesinin son günü. (Halka kapalı şirketlerde elektronik toplantı zorunlu olmayıp, seçimliktir.)

Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyenlerin yeni prosedürde hazırlıklarını yapması.

Ortakların şirkete karşı kişisel borçlanma yasağının başlaması. (md.358) (Mevcut borçların kapatılmasının son günü ise, 30.06.2015’dir.)

15.07.2012      – Tek Ortaklı Şirkete Dönüşme: Herhangi bir nedenle bir şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişinin bu durumu, yani fiili tek ortaklılığı, yönetim kuruluna (limited şirketlerde müdüre/müdürlere) noter marifetiyle bildirmesinin son günü. (Bildirimin muhatapları, tebellüğden itibaren 7 gün içerisinde bu durumu tescil ettirmek zorundadır (md.338,574).

Kanunun uygulanmaya başlamasından itibaren çok ortaklı iken tek ortaklılık haline gelindiğinde ise, bunun da resmen tek ortaklılığa dönüşmesi için fiili durum, yukarıda zikredilen makamlara 7 gün içerisinde (bu defa yazılı olarak) bildirilir ve tebliğin muhatablarınca aynı prosedür işler.

13.08.2012      – Esas Sözleşmelerin Değiştirilmesi: Esas sözleşmelerdeki genel hükümlerin bu kanuna göre revizyon ve / veya itmamı (tamamlanması) için son gün (toplantı nisabı aranmaz).

30.09.2012      – Yönetim Kurulunun Uyumlu Hale Getirilmesi: Yönetim kurulu üyeleri arasında tüzel kişi temsilcisi bulunan şirketlerde, bu  üyelerin istifası ve yerine – tüzel kişi veya başkası olarak – yeni atamaların  yapılması için son gün. (Kanunun aşağıda verilen 359’uncu maddesinde, tüzel kişi ile ilgili açıklama yer almaktadır).

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin Durumu: Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.07.2012’de görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri (limited şirket müdür veya müdürleri) sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması durumunda, yönetim kurulu 359. maddedeki (madde metni, aşağıdaki paragraftadır) kanuni şartları haiz birini ilk genel kurulun onayına sunmak üzere atar. Bu üye, selefinin (yerine atandığı kişinin) süresi kadar görev yapar.

Yeni Kanunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri (Md. 359): Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından  belirlenen, sadece bir gerçek  kişi tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketininternet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması zorunludur. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz.

Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Bileşik Faiz Yasağı: Bileşik faiz (TTK md.8) hükmü bulunan sözleşmelerden bu hükümlerin çıkartılması için son gün. (Bu işleme mahsus olmak üzere Damga Vergisi aranmaz.)

31.12.2012        – Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisapları: Esas sözleşmelerinde genel kurulun toplantı ve karar nisapları özel olarak belirlenmeyerek, bu husus (eski) ticaret kanununa atıfla düzenlenmiş şirketlerin bu sözleşmelerini yeni kanuna göre düzeltmek zorunda oldukları son tarih. (01.07-31.12. 2012 içerisinde yapılacak olan genel kurullarda doğaldır ki, esas sözleşmedeki mevcut durum uygulanacaktır). Bu düzeltme yapılmaz ise, otomatikman yeni kanunun ilgili hükümlerine göre genel kurul yapılacaktır.

Esas sözleşmeleri toplantı ve karar nisapları için (eski) ticaret kanununun ilgili hükümlerine atıf yapılmayıp, özel olarak belirlenmiş şirketlerde ise, her hangi bir düzeltme söz konusu olmayacağı tabiidir. (1603 sayılı kanun md 26).

01.01.2013        – Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanması: Defterlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun tutulması ve finansal raporlamanın buna uygun yapılması. (1602 sayılı kanun md.1534). Bu noktada, şirketlerde bazı muhasebe elemanlarının şimdiden çıkmış ve çıkacak kaynaklardan (kanun, yönetmelik, tebliğ) gerekli teorik çalışmayı yapmaları, uygulamada karşılaşacakları zorluklarda da, denetim firmalarıyla temasa geçmeleri ve mesleki kuruluşların (mali müşavir odaları vb) vereceği eğitim, sirküler, duyuru vb’lerini takibi önemlidir.

14.02.2013        – Oy haklarının kullanılmasında sınırlamalarla ilgili yeni düzenlemenin (md. 201/1)             yürürlüğe girmesi.

                         (MADDE 201- (1) Bir sermaye şirketinin paylarını iktisap edip karşılıklı iştirak konumuna bilerek giren diğer bir sermaye şirketi, iştirak konusu olan paylardan doğan toplam oylarıyla diğer pay sahipliği haklarının sadece dörtte birini kullanabilir; bedelsiz payları edinme hakkı hariç, diğer tüm pay sahipliği hakları donar. Söz konusu paylar toplantı ve karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz. 389 ile 612 nci madde hükümleri saklıdır.)

                          Belirtelim ki, oy haklarının kullanılmasına ilişkin olanlar dışındaki haklarla ilgili sınırlamalar, 01.07.2012 itibariyle yürürlüğe girer (1603 sayılı kanun md. 19) 

01.03.2013        – Bağımsız denetçilerce denetlenme zorunluluğu olan şirketlerde, denetçi atanmasının son günü. (Denetçilerle ilgili şirket ölçekleri henüz yayınlanmamıştır.)

30.06.2013        – Nama yazılı hisselerin devri ile ilgili esas sözleşmelerdeki hükümlerin yeni kanunla uyumlu hale getirilmesinin son günü.

01.07.2013        – Yeni kanuna uygun internet sitesinin (web sayfası) açılmasının son günü. (1602 sayılı kanun md.1534) (internet sitesine ilişkin md.1524)

13.02.2014        – Sermaye tutarlarının, yeni asgari sermaye tutarlarına (A.Ş.’lerde 100 bin TL,  Ltd.’lerde 10 bin TL) yükseltilmesinin son günü. (Toplantı nisabı aranmaz.) 

                          İmtiyazlı hisselerde mevcut imtiyazların yeni kanunla uyumlu hale getirilmesinin son günü.

30.06.2014        – Kanunun yürürlük tarihi (01.07.2012) itibariyle bağlı şirketin md.202 kapsamına             giren kaybı varsa, bunların denkleştirilmesinin veya şirkete kaybı denkleştirecek               istem hakkı tanınmasının son günü. (Anılan 202. maddede adı geçen mali “kayıp” ayrıntılı olarak açıklanmıştır).

30.06.2015        – Ortakların şirkete olan borçlarını – nakdi olmak kaydıyla – kapatmaları için son gün.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla,

Abbas Yüksel / YMM

devamını oku
1 2 3 4 5
Page 3 of 5