close

YÜKSEL  YMM

Yüksel  Denetim  Danışmanlık  ve  Yeminli

Mali  Müşavirlik  Limited  Şirketi

Sülün Sokak No : 20    34330    1. Levent / İSTANBUL

Tel: 212. 282 9163    Fax: 212. 282 9164

E-mail :  info@ yukseldenetim.com.tr

Konu: İşçi Özlük Dosyası.  Sirküler T.    : 05.03.2012

İşçi özlük dosyası ile ilgili düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunun 75. ve 104.  Maddelerinde yapılmıştır İş­veren bu dosyada, işçinin kimlik bilgile­rinin yanında, bu kanun ve diğer kanun­lar uyarınca düzenlemek zorunda oldu­ğu her türlü belge ve kayıtları (her halde 10 yıl süre ile) saklamak ve  istendiğinde ibraz etmek  zorunda­dır.

4857 sayılı iş kanunun 75 ve 104. maddeleri aşağıdaki gibidir:

İşçi özlük dosyası :

MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık:

MADDE 104. 75 inci maddedeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen işveren veya işveren vekiline beş yüz milyon lira para cezası verilir. (Güncel tutar 1.200 TL.)”

 

İşçi özlük dosyalarının şekli konusunda yasada açıkça bir düzenleme yapılma­mış, genel ifadelere yer verilmiştir. Personel depart­manı işlemleri göz önünde bulundurul­duğunda, bir fikir vermesi bakımından söz konusu dosyalarda aşağı­da belirtilen asgari belge ve kayıtların bulunması uygun olacaktır.

 

1 Eleman İstek Formu
2 İşe Başvuru Formu
3 Hizmet Sözleşmesi
4 İşe Giriş Periyodik Muayene Formu
5 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
6 GSS Giriş Bildirgesi
7 SGK Sigortalı Bildirim Belgesi
8 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a
9 Aile Durum Bildirimi Formu
10 İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti
11 İkametgâh İlmühaberi
12 Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
13 Referansları ve CV’ si
14 Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
15 Sağlık Raporu
16 Kan Grubunu Gösterir Belge
17 Adli sicil kaydı
18 Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler
19 Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,
20 Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar
21 Yıllık Ücretli İzin Cetveli
22 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
23 2 adet vesikalık Fotoğraf
24 Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi
Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi
25 İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi (SGK)
26 İş Kazası Tutanağı
27 İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirimi Formu (ÇSGB)
28 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgi Formu (SGK)
29 İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
30 İstifa Dilekçesi
31 İbraname
32 Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma
Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
33 Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu
Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
34 İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname
35 Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti

 

Saygılarımızla,

Abbas Yüksel/YMM