Organizasyon

Bir Organizasyonda Başarı Nasıl Sağlanır

Günümüze dek her başarının ardında, başarının nedenleri üzerinde durulmuş ve bu alanda çok sayıda yapıt üretilmiştir. Yapılan tüm araştırmalarda, başarının arkasında başarılı yönetici ve organizasyon yapısı çıkmıştır karşımıza.

Başarılı sayılan, organizasyon ve yönetim anlayışındaki başarıyı yansıtan şirketler bu sonuçları rahatça yakalayabilmektedirler:

 • Başarılı organizasyon yapıları, büyümekte olan ve büyüme eğilimi gösteren ürünleri ve pazarları sürekli ve sistematik şekilde araştırmakta, keşfetmekte ve değerlendirmektedir.
 • Ortaya çıkan yeni olanakları değerlendirmek için hemen harekete geçmekte, gerekli beşeri (insansal) teknolojik ve maddi kaynakları yaratabilmektedir.
 • Başarılı yönetim ve organizasyon sistemleri, önleyici kontrol sistemine önem vererek, günlük etkinliğin otokritiğini yaparak, rekabet üstünlüğü yakalama çabası içinde yoğun çalışabilmektedir.
 • Başarılı işletme yönetim organizasyon kademeleri, cesur, yürekli ve elde edilen sonuçlardan sürekli gayri memnun bir biçimde ileriye dönük hızlı bir çalışma temposu içindedirler. İşletme etkinliği açısından sürekli rekor arayışı içindedirler.
 • Devamlı durum analizleri yaparak, işletme bünyesindeki her mevkiyi inceleyerek ‘bu işten ne bekliyoruz, bu iş bizi nereye götürür’ anlayışı içinde başarıyı sürekli kılacak koşulları oluşturmaya çalışırlar.
 • Başarılı yönetim organizasyon sistemleri, personel istihdamında standartlar belirlemekte ve bunları titizlikle uygulamaktadır. Birincil amaç pozisyonu doldurmak değil, standart personeli bulmaktır.
 • Organizasyon derinliği egemendir. Yeni atılımlar için kadrolar aşağıdan yukarıya doğru sıralandırılmış ve kuvvetlendirilmiştir. Organizasyon bünyesine yetenek bankaları kurulmuştur.
 • Yeni rekabet stratejileri oluşturulmuştur. Bunun için yeni ürünler piyasaya sürülme, büyük miktarda satış gayreti göstermekte, maliyetin düşürülmesi ve kalitenin yükseltilmesi için gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Başarılı işletme organizasyonları, olanaklarını yenilemek açısından, kendi yapıları içerisinde araştırma sistemleri oluşturmuş ve bu sistemleri mevcut etkinliklerden ayrı tutarak, durum değerlendirme, işletme analizi ve çevre tarama konularında çalıştırmaktadır.
 • İşletmelerin başarı standartları ile birlikte genel amaçları da organizasyon yapılarınca belirlenebilmektedir. Büyüme politikaları hesaplanmış aşırı ve kontrolsüz gelişmeye karşı önlemler alınmış, gelişmeyi baltalayıcı riskler belirlenmiştir.
 • Alıcıyı anlama, onunla. aynı dili konuşmak amacıyla yakınlaştırıcı politikalar, stratejiler, belirlenmemiş alıcının tepkisini anında saptayabilen uzmanlık bünyeleri oluşturulmuştur.
 • Alıcıya güven duygusu yaratıcı güvenceler, garantiler, sürekli hizmet güvencesi yaratıcı taktik uygulamalar belirlenmiştir.
 • Daha yenilikçi ve girişimci olabilmek için gevşek ve esnek örgüt yapılarına yönelinmiş, ileri görüşlü, araştırma ruhu güçlü olan uzman kadro istihdam edilmeye çalışılmıştır.
 • Çalışanların bilgi, görgü, tecrübe, sorumluluk, hizmete gösterecekleri özen, kalite ve verimliliğin kaynağı olarak benimsenmiştir. Burada insana verilen önem, onlara duyulan saygı, sadece çalışan bir robot gibi gören anlayış yerine, duyan, değerlendiren, harekete geçen, amaç ve güdüleri olan varlık olarak görmek gereği egemendir.
 • Organizasyon, bireylerin karar verme ve sorun çözümüne katılımını sağlamakta, yüzyüze ilişkileri geliştirmekte, örgütsel hedeflerin iletişiminde kolaylık sağlanmaktadır.
 • En başarılı organizasyon yapıları bile günün koşullarını değerlendirmek ve yeni koşullara ayak uydurabilmek amacıyla yıl içinde eğitimden geçirilmesi gerekliliği üzerinde durmaktadır.
 • Başarılı organizasyon anlayışlarında, bireye saygı gösterme, insanların sivrilmelerine ve ortaya çıkmalarına izin verme, onları kazanma felsefesi vardır.
 • Başarılı işletme yönetiminde, yönetim organizasyon kademelerindeki yöneticiler, kendilerini fildişi kulesinde hissetmeyip, işletmede için içine girerek, organizasyonun alt kademelerindeki azim, cesaret ve enerjiyi kamçılamaktadırlar.
 • Başarılı, etkinliği artan, gelişen bir pazar payına sahip işletme organizasyonları, basit ve kolay anlaşılabilir bir örgüt yapısına sahiptir. Karmaşık yapıdan arındırılmışlardır. Üst hiyerarşik düzeyde çok f azla sayıda kurmay eleman çalıştırmamaktadırlar. Bunun nedeni ise büyümeden doğacak koordinasyon sorununu önlemektir.
 • Başarılı işletmelerin, katı ve merkezcil örgüt yapıları ile gevşek ve merkezkaç organik örgüt yapılarını birarada bulundurur. Üretim bölümü daha katı merkezcil örgüt yapısına, araştırma, geliştirme, pazarlama gibi gelişmeye açık bölümlerde daha merkezkaç, çevreye dönük, organik örgüt yapılarına gereksinim duymaktadır.

İşbölümü aşırıya götürülmemiştir. Başarılı örgüt yapıları, aşırı düzensizlik, kesin görev çizgileri, en ince ayrıntıların bile planlanması, sıkı denetim, yanlısı affetmeme yerine organik ol ma, doğruyu birlikte bulma, belli ölçüde hata yaparak öğrenmenin yollarına inanarak örgütsel yapıya inisiyatif ortamı yaratabilmektedir.

Başarılı organizasyon ve bilimsel organizasyon genel işlevinin sonuçlarını sıraladığımız yararları, fayda, maliyet, etkinlik, personel dönüşümü, verimlilik, kârlılık ve pazar payı kriterleriyle gözlemleyebiliriz. İşletme bünyesinde genel işlev yüklenici konumundaki yönetim organizasyon yapısı diğer tüm işlevlerin türsel etkinliklerini, kolaylaştırıcı etkinliklerini ve bunlara bağlı olarak temel etkinliklerini dış ve iç etmenlerin gereklerine uydurmaya çalışır. Üretim ve pazarlama temel işlevleri iyi bir organizasyon yapısı içinde, diğer işlevsel yapıların koordine etkileşimiyle işletmenin pazar payını önemli ölçüde arttırabilir. Pazar payının arttırılması kârlılığı arttırır. Kârlılık rasyosunun (oranının) arttırılması döner aktiflerde ve sermaye stokunda çoğalmaya zemin hazırlar. Bu olgu yönetim ve organizasyon işlevinin, planlama, programlama, araştırma geliştirme etkinliklerini, bu etkinliği sürükleyici işlevlerini harekete geçirir.İşlevsel koordinasyon zinciri aksaksız ya da enaz aksakla işletme etkinliğinin devamını sağlar. İşlevler arası çalışma ahengi maliyeti asgari düzeyde tutar. Pazar payının artması, stok devir hızındaki artış, alacakların zamanında tahsili, servis hizmetlerinin aksaksız yürütülmesi, finansman sorununun çözülmesi, muhasebe organizasyonu ve mali mevzuat uygunluğunun sağlanması kârlılık, etkinlik, verimlilik araçlarını maksimize eder. En uygun yatırım kararları ancak bu sayede gerçekleşebilir. Mamulün yaşam seyri iyi bir yönetim organizasyon anlayışı ile aksaksız değerlendirilebilir. Mamul geliştirme, planlama, marka imajı, bu yolla gerçekleştirilebilir.

Çağdaş anlamda yönetim organizasyon başarısı zaman faktörünün kullanımı ile de ilgilidir. Organizasyonun işlevsel etkileşimi hızlandırıcı etkisi zaman faktörünü dengeler. Stok zararları, mevsimlik etkileşimler, pazara zamanında ulaşma, maliyet süresini kısaltma, hammadde stokunu bitirebilme süresi üretim etkinliğini hızlandırır. Planlama işlevi belli bir düzen kurar. Proje değerleme yöntemleri coğrafi alan etkenini engel olmaktan çıkartır.

Bilimsel yönetim anlayışında işletme işlevinin yürütülmesinde maliyeti düşürme olgusu kadar belki daha fazla, kaliteyi arttırmak da önem kazanmıştır. Müşteri, piyasa ve dış çevrenin önemi giderek artmaktadır. Verimlilik ve kalite artışının, sadece malzeme, makine ve tesise yapılacak yatırımla veya kalite kontrol bölümünde çalışanların sayısını arttırmakla halledilemeyeceği, bunun yerine insanlara sorumluluk duygusu verilerek, kendi oto kontrol becerisinin kazandırılmasıyla olanaklı olduğu ilke olarak benimsenmektedir.

İşletme maliyeti, işletme verimliliği, işletme kârlılığı açısından önemli etkilerini yadsıyamadığımız bilimsel organizasyon ve yönetim işlevi, kalın kafalı rasyonelliği bir kenara itmek zorundadır. Ancak bu yöntemle işletme etkinliğinde başarılar gözlenebilecektir. Elbette başarıya ulaşmanın çeşitli yolları vardır. Kaliteyi ikinci plana iterek, personeli canlı robotlar sistemine sokarak, zoraki, otokratik yönetim anlayışını benimseyerek, maliyet f aktörlerinden iradi olanlarını (ücret, çalışma saatleri, mesai,. kalitesiz hammadde vs) düşünerek kâr payı arttırılabilir. Giderek küçülen, dünya haritası yerine iletişim sınırlarının sınırladığı dünyamızda bu anlayış uzun süreli olamaz. İşletme amaçlarından biri de devamlılık olduğu anımsanırsa çağa uygun işletme etkinliği, bilimsel yönetim ve organizasyon işlevi ile devamlı kılınabilir. Sıralaya geldiğimiz unsurlar, çağdaş işletmecilik anlayışının onsuz olmaz, yönetim organizasyon işlevinin ‘zorunlu’ başarılarıdır. İşte çağdaş yönetim ve organizasyon anlayışı, temel ve ikincil amaçlar açısından yaşamsal önem taşır.

Diğer Danışmanlıklar